Wednesday, February 25, 2015

25th feb 2015

ရန္ကုန္နဲ့ စကာ ပူ ခု ်န ရတာ ဘာ ကြာ လဲဆို ရင္ ်န ရတာ ်သ်ီး ရပ္ကြက္မွာ ်န ရတယ္ ဒါေပမဲ့ စကာ ပူ မွာ ငါ်နခဲ့တဲ့ နွစ္ ေယာက္ တစ္ ဘဝကေလး ကို ငါ လြမ္း ်မာ ်နတံုး အဲသည္တံုး က်မာင္ ဟာ ငါ့ ကို ပို attach ဖစ္တၤ အခု လဲ ျဖစ္ပါတယ္ ဒါ်ပမဲ့ ပါး ေဖာင္းစဏ္ေလာက္်တာ့ မဟုတ္်တာ ူးေပါ့ ငါတို သိတ္်ပ်ာ ္ခဲ့ ျကတယ္ ေမာင္ ဟာ ငါျ က္ ကေလ ကို ဆြဲ လိုကါငါ ာ ေမာက့္ ပုခံုး ေလး မွာ ပါး အပ္ လိုက္ ငါတို့ ်ပ်ာ္ ခဲ့ ျကတယ္ အခု တစ္ေယာက္ ကား တစ္စၤး စီစီး တဲ့ အျပင္ အပို ကား ေတြ ရွိေသးတယ္ ေစ်းတက္မယ္ထင္ လို့ ဝယ္ ိမ္း ထး နတာ ဒါေပမဲ့ စကာပ က mrt ကေး ေတြ malaysia က ငါ စိတ္ ကူး ပါက္တတိုင္ း ပိုပက္ဆံအိတ္ကေဘး လြယ္ ပတ္စပို့ တစ္ အုပ္ ကိုင္ ျပီး စိတ္ ကူး ပါက္ ရာ ေလလြက့္ ခဲ့ ရတာ ေတြ ငါ လြမ္း ်နဆဲ ဒီ က ဘတ္စကား အစုတ္ ျကီး တြ်ပါ္တင္ဘို့ ငါ သတ္တိ သိတ္ မ်ကာင္း ေသး ဘူး    

စား ရပါတယ္ စိတ္ ျကိုက္ တစ္ေန့ တစ္မ်ိုး ေကာင္း ေအာင္ ျကိုး စား စားမည္ ဆိုသ့္ အတိူင္း မကာင္း ရင္ ကာင္း တဲ့ ်န ရာ သြား စားတာ လူ လဲ ကီ လို 63ျဖစ္ ျပီ ငါ ျပန္လာ  တံုး က ကီ လို ၅ ၄  ေမာင္ဟာ ငါ လ  ွမွာ ကို ငယ္ ငယ္ ေလး ထဲ က မျကိုက္ တာ ဒါ ်ပမဲ့ အခု လို ဝလာ တာ ေတာ့ လဲ ျကိုက္ ပံု မရဘူး  ငါ ၤငယ္ က ငိတ္ ေခ်ာ တာ ေပါ့ မယံု ရ္ ဆရာ စိုး မင္း ကိ ေမး သူ ေထာက္ ခဲေပး ပါ လိမ္မယ္ အခု မ်ား သာ ေဂါင္ ကေတာင္ မမွတ္ မိ ခင္ ေလ ခင္ ပါ ရင္ ပတ္ ျကီး ပုတ္ ျပ မွ ဟင္ ကနဲ ျဖစ္ 

အလုပ္ လုပ္တာ ဟို မွာ လဲ MO ဒီ မွာ လဲ MO ပါ ဘဲ ဒါပမဲ့ ဟို မွာ လုပ္ ရတာ အစိုး ရေဆး ရံု ဆို ေတာ့  job satisfied ထစ္တယ္ လူ နာ ေတြ ကို ကိုယ္ တိုင္ ကု ရတာ  private ဆး ရံု မွာ MO ဆို တာ ငါ  describe  လုပ္ ရ ရင္ တက္်သသြား ျကလိမ့္မယ္ public ကို ငါ ငါ မေျပာ ရက္ ပါ ဘူး ငါ့ ရဲ့ အရည္ အခ်င္း ေတြ ဟာ တစ္ေန့ တစ္ ျခား ဆုတ္ယုတ္ သြား လိမ့္မယ္ အထုး ကု ေဆး ရံု ဆို တာ အထူး ကု တြ ကု တာ , ငါ ဟာ satisfied  မ့ဖသ္ ဘူး ပ ရဟိတ သြား ကုေတာ့ ငါ ေ်ာ္ လ္ိုက္တာ ငါ ကု ရတာ ကိုး 
ငါ တို့ လိျ ရ ား ရွား ပါးပါး နိုင္ငံျခား မွာြမ္းြမ္း တမံေဆး ကုခဲတဲ့ လူ ေတြကို goverent  က ျပန္ ခန့္ ေပး ရင္ ိတ္ ေကာင္း မွာ ဘဲ malaysia မွာ full licence ရခဲ့တဲ့သူပါ tempeory ေတြ conditional ေတြ မဟုတ္ ဘူး complete picture ျကည့္ ျပီး polycythemia မျမင္တ ဲ့ သူ ေတြ ရွိတယ္ ငါ အလပ္ ခလုပ္ေနတဲ့ေဆး ရံု ကေတာ့ ေတာ္ ပါတယ္ ေတာ္ ဆို အေတာ္ ျကီး ဘံဲ ထား တာ ကိုး တစ္ ခို့ ေဆး ရဳ ငါ လု နာ ငြား ျကည့္ ရင္ ေရ ေရရ လည္ လည္ ပြာ တာ ဟာ  polycthemua  ျကီး မျမင္ ဘူူ လား  ဟဒာ  cordrome aေတြ တင္ ထာ ပါ လာ ဒး ာဟင္  acute attack ျကီး ပါ ဘာ လို့TB ေဆး ေပးခ်င္ ရတာလဲ  တငါ လိုက္ လိုက္ပြား တာ ဒါါ ်ဲ့ အစိုး ရမွာ လဲ ဝင္ ခ်င္သူေတြ က အမ်ား ျကီး ကေလး တြ မွာ တန္း စိန ရတာ ငါ ကေတာ့ငါ့ ပညာ ေတြ န်ေမ်ာ လို့ ပါ တစ္ ကယ္ ပါ အသံုး ခ် ခ်င္တယ္ အစို ရေဆး ရံု ေတြမွာ ငါ လက္ ညိုး ညြန္ လို ရာ ျဖဖစ္ ေဆး ကု လာတာ သိတ္ နွေမ်ာ တာ ဘဲ private ဆို တာ က အထူု ကုမွ ျျဖစ္ တာ ငါ စာ အုပ္ ကိုင္ တာ့ လုပ္ ေထာ္ ကိုင္ ဖက္ က ာ ဟာ အစ္ မ ဒီ အရြယ္ ျကီး နဲ့ မလုပ္ပါနဲ့ တဲ့  heart ထိတယ္  oxyford handbook ဆို တာ တ္ မရေတာ့ ဘူး စာ လံုး ေတြ ်သး လို့စာ က်က္ ခ်န္္မွာ စာ က်က္ ျကပါကြယ္ အခ်ိန္န္နွင့္ ဒီ ေရသည္ လူ ကို မေစာင့္တဲ့ 

Sunday, February 22, 2015

22nd feb 2015

ခဥမ ၏ ငယ္ သူငယ္ ခ်င္ းမ်ား သည္  professor ်ား ျဖစ ေန ျကျပီး recent သူ ငယ္ ခ်င္ း မ်ား သည ္  posting ေတာင္ မဝင္ ရေသးေသာ ေဖာင ျကီး တက္ ေန သုမ်ား ပိုက္ ဆံ ေဒါ္ လာ ကိုး ရာ ေက်ာ္ ေင ြ သြင္း ျပီး သူမ်ား ျဖစ္ ျကသည္ ခဥမသည္ ကာ တြန္း ထဲ ကုိဝင္သြား ေသာ ပံုျပင္ ထဲ မွ ကေလး ေလး သဖြယ္ ခံစား ရသည္ အား လံုး အၤသျ ဖြယ္ ရာပင္ ထို သူ မ်ား သည္ ေနာင္ တစ္ ခ်ီန္ တြင္ professor ျဖစ္ လာ မည့္ ူ မ်ား ျဖစ္သည္ မိုက္ သူမ်ား ကိုယ္ အခ်ိန္ ကို ပညာ ရွာ ရာတြင္ မသံုး ခဲ့သူမ်ား တစ္ ခိိန္တြင္ ပညာ အရ ေအာက္ က် ရသည္ မွာ သနား ဖြယ္ ရာ မရွိ မခံစား နိုင္လ်ွင္ ထို  field ထဲ မွ ထြက္ ေပး ရသည္ ကိယ့္ဘဝ ကိုယ္ ေပ်ာ္သည္ ဆို လ်ွင္ေတာ့ တန္ ဘိုး ရွိေသာ အခ်နိန္ ကို ျဖဳန္း တီး နိုင္ ပါသည္ စကာပူ ေဒါ္ လာ တစ္ သိန္း သည္ ေတာင္ ဥကလာ ေပန်ဓ္ဆဆ္ ေျခာက္ဆယ္ ရမည္ ဟု ွတ္သား ရာသည္ ရာ ထူး အျကီး ျကီး ကိုင္ ကာ အိမ္ေကာင္း ေကာင္း ရေသာ္ လည္း လစာ သံုး ငိန္း ရေသာ သူ သည္ ယခု အခိန္တြင္ ဝမး သာဝမ္း နည္း  အလုပ္ မွ ထြက္သူမ်ား ရွိ လာ သည္  basic လစာ တစ္ သိန္းသ ည္ မကိုက္ ေခ် ဘာ လုပ္ စား ရမည္ နည္း ခဥမ လည္း မကယ္နိုင္ပါ ကာ ရာ အို ေက ကို သမာ အာ ဇီဝဟ ခံယူသူမ်ား အတြက္ ေျပာ စရာစကား ရွိပါ 

Friday, February 20, 2015

20th feb 2015

မေလး ရွား မွာ စကာ ပူ မွာ လူ ေတြ က ခ်မ္းဒသာ ကတယ္ ဆို ရွယ္ လစ္ စနစ္ ဆန္တယ္ ခ်မ္းဒသာသူေတြ လွိမ့္ ခမ္းဒသာ ေန ျကေပမဲ့ ဆင္း ရဲသာ း ဆို တာ ရွား တယ္ ဆင္း ရဲေပမဲ့ တိုက္ ခန္း တစ္ ခန္း မွာ ေတ့ ေနနိုင္တယ္ ထမင္း နွစ္ က်ပ္ ခြဲ ဘိုး ေတာါ စား နို္ ျကတယ္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း်ပါခမ်ား ယ္ အလုပ္ လုပိခ် င္ သူတစ္ေယာက္ အတြက္ အလုပ္ ရွိတယ္ ရွိတဲ့ အလုပ္ ဟာ basic requirement အတြက္ ေတာ့ လံု ေလာက္ တယ္ security အလုပ္ ဆို တ ာ မ်ိုး ထား ပါေတာ့ ညေစာင့္ လုပ္ျပီး ျပန္တဲ့ လူ တစ္ေယက္ ဟာ စကာ ပူ မွာ ရထာ း ဘ္စကား စီး ျပီး အဲ ကြန္း ေလး နဲ့ ျပန္နိုင္တယ္ေမာ ရင္ အဲ ကြန္းးေလး နဲ့ နီးစပ္ ရာ အေမာ ေျဖ နိုင္တယ္ ဒီ ေန့ ငါ လူ ျကီးတစ္ေယာက္ နြမ္း နယ္တဲ့ ပံု နဲ့ လမ္း ေလ်ွာက္ လာ တာ ငါ ကား ရပ္ ျပီး ေခါ္ ခဲ့ တယ္ ညေစာင့္  လုပ္ ျပီး ျပန္ လာ တာ တဲ့ ဘတ္စကား ဂိတ္ ဟာ အဝး ျကီး ား ဂိတ္ မွာ ခ်ထား ခဲတယ္ ငါ့ အေဖ မဆံုး ခင္က အရြယ္ေတြ မို့ လို့ ငါ့ ကို ရင္ နာ ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ့ကြယ္ သမီး ေဆး ေက်ာင္ းသူ ကိူု ေဘး ထား ျပီးဘယ္ေတာ့ မွ ေသြး က် ေဆး မေသာက္ တဲ့ ငါ့ အေဖ ဒု ညြန္ ျကား ေရးမွုး ျကီး ပိုက္ဆၤ မရွိလို့ ့ သမ ေဆး ခန္း ေလာက္ ေလး ရံဖန္ ရၤခါ သြား ျပီး ခဥမ သိတ္ ရီုး တယ္ နာ မည္ ခံျပီး ေလ ျဖတ္ သြား တဲ့ ငါ့ အေဖ ဒီ လို အေဖေတြ ေနာက္ ထပ္မရွိပါေစနဲ့ အလုပ္ လုပ္ ျပီး ထမင္း ဝေအာင္ စား နိုင ျကပါေစ  :( ကား ေပါ္ ကဆင္း ခါနီး သာ ဓုပါ သမီး ရယ္တဲ့ ေအာ္ အေဖ :(