Saturday, March 22, 2014

22 March 2014

ခင္ဦးေမ ကုိးတန္းေအာင္ ဆယ္တန္းတက္ေသာအခ်ိန္တြင္ စာက်က္သည္ စာကေတာ႕တစ္သက္လံုးက်က္သည္ပင္. ငယ္ငယ္ကေလးထဲက က်က္သ္ည ေက်ာငး္သား စာက်က္ရမည္ မဟုတ္ပါလား။ စာက်က္သည္. နစ္စဥၤလို ဆုရသည္ ဥာဏ္ေကာငး္လြန္းေသာေႀကာင္႕မဟုတ္. ႀကိဳးစားေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ စာက်က္ေတာ႔ ဆုေတြ ရသည္ နစ္စဥၤလိုလုိဆုရသည္. ။

လသာနစ္လို ေက်ာငး္ႀကီးတြင္ နစ္စ ဥ္ ဆုရသည္. Top 10 တြင္ ဝင္သည္. ေတာ္သည္ေတာ႔လည္းမ ဟုတ္ ႀကိဳးစား ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။

ဆယ္တန္းတြင္ စာက်က္ခ်က္ကေတာ႕လက္ကုန္သည္တစ္ရက္လ််ာင္ ဆယ္နာရီခန္႕ရွိမည္။ အခ်ိန္ဇယယာဒဆြဲေသးလားေတာ႕မမွတ္မိေသခ်ာသည္ကေတာ႕ ဆယ္နာရီရိသည္. မိဘသည ္ဝန္ထမ္းၿဖ္စည္သည္ ရိုးရိုးၿဖစ္သည္ စီးပါြားေရးလုပ္ငန္းမရွိပါဘ လခနင္႕ေနသည္ ဆုိလ််င္ ထမင္းစားဘုိ႕ေတာင္ မနည္း ေနရသည္။ အေမ႔အေမြရသည္ေလးမ်ား ထုခဲြ ရာ ကုန္ေလာက္သည္ ဖခင္ ငယ္စဥၤးက နယ္တြင္ ေနစဥၤက စုေဆာင္းထားဲ႕သည္မ်ားကုန္သည္ ထင္၏ ကုန္သည္မ်ားကုိ ေမ႕လုိက္ပါ. ခဥမသည္ အငယ္ ၿဖစ္သည္. ေရးရင္ းနင္႕ မိဘမ်ားကို သတိရသည္ မ်က္ရည္က်သည္ မ်က္ရည္မ်ားကို သုတ္ခါ ဆက္ေရးသည္။

ဆယ္တန္းတြင္ ...................................သ့ဳံးဘာသာ ဂုဏ္ထူးပါသည္. ေမာင္ေပးေသာ သမုိင္းအထူးထုတ္ ကုိ ဖတ္ေရြ႕ဂဳဏၤထူးထြက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထုိစာအုပ္ကုိေမာင္မဖတ္ခဲ႔ပါ.။သူဝယ္ၿပီးခင္ဖတ္ရန္ ေပးခဲ႕သည္။

ေဆးေက်ာငး္ေရာက္သည္.။ စာမလုိက္နုိင္ က်ဳရွင္ ႀကိတ္တက္သူေတြ ရွိသည္ကို ေနာင္မွ သိရသည္. စာမလုိက္နုိင္ပါ.ဖတ္စာအုပ္လည္းမဝယ္နုိင္ Li bray သြားလ််င္လည္းစာအုပ္သည္ ငွား ေရြ႕မရ နစ္စကထည္းက ငွားေသာ စာအုပ္သည္ နစ္ကုန္ မွ ၿပန္ေေ၇ာက္သည္ထင္သည္. လက္ခ်ာ္ notes ေတြ ကို အားကုိးရသည္ အင္တာနက္ ဆုိတာ မႀကားဘူးပါ။ ဆရာက သင္လုိက္ေသာ စာကုိ သင္ေနေသာ စာကုိ အၿမန္လုိက္ကူးရသည္ အခ်ိန္ကုန္လွ်င္ လူသံုးေလးေယာက္စုၿပီး အေပါက္ဖာရသည္. သူက ထုိ words ကုိက ထုိ words ကုိ စုကာ sentence လုပ္ရသည္. လက္ေရးကလည္း ဆုိးေသးေသည္ အေႀကာငး္အရာ တစ္ခုကုိ ေၿဖနုိင္ပါလွ်က္ ေလးမွတ္သာ ရကာ လက္ေရးလွေသာေဝေဝဆာဆာေရးတတ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းေသည္ ခုနစ္မွတ္ရသည္.

စာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္လိုၿဖစ္သည္ မလိုက္နိုင္ နားလည္းမလည္. ၿမန္မာစားက်ြမ္းက်င္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာ အားနည္းလွသည္ နည္းလွဆုိ ငါးတန္းေရာက္ကာမွ ABCD ကုိ စသင္ရသူၿဖစ္ကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္ သူမ်ားေတြ ေဒါင္းေဒါငး္ေၿပးေနခ်ိန္တြင သူသည္ ABCD သာ ရွိေသးသည္ ငါးတန္ ူးတြင္ ငိုရေခ်ေသးသည္.

ေဆးေက်ာငး္တြင္ေ က်ာငး္ေၿပးသည္. နီးနီနးားနညး ေဘာလံုးကြင္းတြင ္ေမာင္နင္႕ထုိင္ေနၿခင္း ေက်ာငး္ေဘးက ရံုးအၿမင္႕ႀကီးေလွခါးတြင္ ထုိင္ေနၿထခင္း ရံုပ္ရွင္ႀကည္႕ၿခင္း နည္းမ်ိဳးစံုၿဖင္႕ေက်ာငး္ေၿပးသည

ညေနေသာ္ သူငယ္ခ်ငး္ေပါငး္စံဳ အိမ္သို႕ေရာက္ကာ စာလုိက္ကူးသည္ အဂၤလိပ္လိုေရးထားေသာ စာအုပ္ကုိ သူငယ္ခ်င္းက ဘာသာၿပန္ကာ ရွင္းၿပသည္ ခဥမက နားေထာင္ကာ ၿမန္မာလိုနားလည္သည္ ၿမန္မာလိုနားလည္ေသာ ေဆးစာကို စာေမးပႊဲတြႈင္ၿအဂၤလိပ္လိုၿပန္ေၿဖသည္ တန္းစဥၤ supple ၿဖစ္သည္. ခင္တို႕ ေခတ္တြင္ အုပ္စု တစ္ခု ရွိသည္ ထို အုပ္စုသည္ နစ္တုိင္း supple ဆြဲေလသည္. ၿပန္ေၿဖေသာ္ ေအာင္ႀကသည္ ခင္သည္ One of them ၿဖစ္သည္ ခင္ ရိုက္ေသာ စေပါ႕တုိင္းလြဲသည္.

ဒုတိယနစ္တြင္embryo လက္ခ်ာ တစ္ခုလံုးလြတ္သည္။ စာေမးပြဲေမးေသာ္ နစ္နာရီေမးခြန္းကို ၁၅ မိနစ္နင္႕အပ္ရသည္ ဆရာသည္ မ်က္နာပ်က္၏.ခ ဥမသည္ လလည္း အားနာသည္ သုိ႕ေသာ္ေၿဖစရာ စကားလဖံုးမရွိေခ်။

တတိယနစ္စာေမး႔ႊပႊဲ ေအာင္စာရင္းကို အေဖ လာႀကည္႕သည္ကို ဘယ္လုိက ဘယ္လုိ သတင္းၿပန္႔သည္ မသိ ခင္ဦးေမ အေဖ လာႀကည္႕သြားသည္ ဟု နာမည္ႀကီးေလသည္ အေဖသည္ ပီတိ ၿဖစ္ေရြ႕လား သမီးေအာင္မေအာင္ ေသခ်ာခ်င္ေ၇ြ႕လား မေမးလုိက္ရ.

ခဥမ သူငယ္ခ်င္းကေတာ႕ သူ႕အေဖ လာမႀကည္႕နုိင္ရာ စာေမးပြဲြ႕က်သသည္ကို ခပ္တည္တည္နင္႕ ေနာက္တစ္တန္းတက္ေနသေလယာက္ လေပါငး္မ်ားစြာ အိမ္ကို လွည္႕စားနိုင္ခဲ႕သည္ ခင္သည္ သဴ႕ေေလာက္ေတာ႕မဆုိး။

ႊThen, One of ခင္ဦးေမသူငယ္ခ်င္းအေဖသည္ လူႀကီးၿဖစ္သည္ လူႀကီးႀကီးၿဖစ္သည္ ခံုနံပါတ္ခ်ငး္ဆက္ လွ်က္ နာမည္ခ်င္းလည္း ဆင္ေသာ ္ခင္ဦေမ ကုိ ဆရာႀကီးမ်ားသည္ ရံဖန္ရခါ ေခၚေတြ႕ႀကသည္ အေဖ ေနေကာင္းလားေမးရာ ေနေကာငး္သည ္ဟု ေၿဖသည္ ဟုတ္သည္ေလ ကိုယ္႕အေဖ ကို ေမးသည္ ထင္တာကိုး ေနာက္ေတာ႕မွ အေဖ ၿခငး္မတူသည္ ကုိ နစ္ဦးနစ္ဘက ္သိကာ အားနာရေလ၏။

ေနာာက္ဆံုးနစ္တြင ္ကေလး စာေမးပဲြတြင္ ဆရာ က သူဘယ္သူလဲ ေမးသည္ခင္ဦးေမ မေၿဖနုိင္ေခ်. စာမေၿဖနုိင္သည္ မဟုတ္ ။ ဆရာ ဘယ္သူလဲ ေမးခြန္းကို မေၿဖနုိင္ၿခငး္ၿဖစ္သ ္ည က်သည္မွ နစ္ဘာသာ ဘဲ က်သည္မွာ ဝမ္းသာ စရာေကာငး္ လြန္းၿပီး ၿပန္ေၿဖရာ ေအာင္ၿပန္သည္.

ခင္ ဆရာဝန္ဘြဲ႕ ရေခ်ၿပီ။
(လူအမ်ား ရင္ဘတ္ဖိႀကသည္)

Friday, March 7, 2014

ရန္ကုန္ညထုိည က ခင္ ကားမပါေခ်.။ ခုနစ္မိနစ္ခရီးကို တစ္ကၠစီ တစ္ေထာင္က်ပ္ေပးရသည္ ထုိေနရာတြင္ ဟုိေလ််ာက္ ဒီေလ််ာက္ ေလွ်ာက္ၿပီး. ေနာက္တစ္ေနရာသုိ႕ သြားသည္ . ေနာက္တစ္ေနရာသည ္စားေသာက္ ဆုိင ္ရုိးရိုးၿဖစ္သည္ ညဘက္ ဖြင္႕သည္. ခင္ေနေသာ အိမ္နင္႕ ဆယ္မိနစ္ ဆယ္ငါးမိနစ္ခနၤ႕ရွိမည္ ထင္သည္။ ခင္သည္ အထုတ္အပိုးမ်ားပါသည္သြာေးလရာ သယ္တတ္ေသာ အေနြးထည္. ေရဘုးူး အစံုပလံုထည္႕ကာ ေလ််ာက္သြားတတ္သ္ည.

ၿပန္ေသာအခ်ိန္တြင္ညည္႕နက္ ၿပီ မဆုိသာေသ္လည္းအေတာ္ေလးေတာ႕ေမွာင္ေနၿပီ ၿဖစ္သည္. ခင္႕ ထံသုိ႕ တကၠစီ ဆရာမ်ားဝိုငး္လာသည္. ကားနင္႕ေခၚေသာ သူမ်ားေတာ႕ဝုိင္းမလာပါ.

တကကစီစဆရာမ်ားနင္႕ ေစ်းၿညွိသည္ ခင္႕အေနအထားကေတာ႕ တစ္ေထာင္ႈငါးရာခန္႕ေပးနုိင္သည္ ရန္ကုန္ ေရာက္စ အေနအထားၿဖင္႕ ဟုိနား ဒီနား နစ္ေထာင္ကို လက္မခံနုိင္ေခ်. ခင္တုိ႕ငယ္စဥ္းက ဆုိက္ကားမ်ားကို တမ္းတမိသည္. ခုေတာ႕ ဟုိနားဒီနားတစ္ေထာင္႕ငါးရာမက. နစ္ေထာင္ ေတာင္းေလ ရာ ခင္မေက်နပ္ လံဳးဝမေက်နပ္. ခင္သည္ စကားေၿပာ ညင္သာသည္ ခ်ိဳသည္. အေၿပာခ်ိဳ အမူေကာငး္ေသာ္လည္း ထံုးစံပါဘဲ ဆုိေသာ တကၠစီဆရာမ်ား၏. စကားကုိ မနုိင္ ခင္သည္ ငါးရာ ကို ေၿပာခ်င္ေသာေႀကာင္႕မဟုတ္ ခင္သတ္မွတ္ေသာ တစ္ထာင္ႈငးါရာက်ပ္နငင္႕သူတိဳ႕သတ္မွတ္ေသာ နစ္ေထာင္က်ပ္ ဟေနသည္ ခင္႕အိတ္ထဲ တြင္ သိနး္ခ်ီရွိသည္ .ငါးရာ ကုိလြတ္ပလုိက္နုိင္ေသည္ သို႕ေသာ္လည္း ခင္ နစ္ေထာင္က်ပ္ မေပးခ်င္ပါ။

မည္ သုိ႕မွွ်် ညိွမရေသာ ္ ခင္သည္ ဘာမွ ဆက္မေၿပာေတာ႕ေခ်. အထုတ္ကုိ ညာဘက္ ပုခံုးသုိ႕ပစ္တင္ကာ စတင္ လမ္းေလ််ာက္သည္ ေမာင္ ငိုမယ္ မုိးသည္းထဲမွာကို သတိရသည္ မုိးမရြာေသာ္လည္း ခင္ မငုိ နွတ္ခမ္းကို ကုိက္၏. ေလွ်ာက္မယ္ ေလ််ာက္တာေပါ႕ ဘာၿဖစ္လဲ အခ်ိန္တန္ အိမ္ေရာက္မွာဘဲ ဟု စဥ္းစားသည္ ဖံုးဆက္ကာ ေခၚလုိက္လ်င္ ေရာက္လာမည္ ဟု ေသခ်ာသူ မေသခ်ာသူမ်ားကို ေခါင္းထဲ မထည္႕ေတာ႕ .ခင္လမ္းေလ််ာက္လွ်င္ စိတ္မေကာငး္ၿဖစ္မည္႕သူမ်ားကိုေခါငး္ထဲ မထည္႕ေတာ႕ ေလ််ာက္မည္ ေလွ်ာက္မည္ေပါ႕ ယခုလည္းတစ္ေန႕တစ္ေန႕ေလွ်ာက္ေနသည္ မွာ မုိင္ခ်ီသည္ မနက္ ခူုနစ္နာရီမထုိးခင္က အိမ္က စထြက္ကာ ည ၁၁ နာရီမွ ၿပန္ေရာက္ေသာခ င္႕လမ္းေလ်ာက္ေသာ ခင္႕ေၿခသလံုး ဆုိက္ကားသမားေၿခသလံုးကုိ သူတို႕ မၿမင္.

ခင္ေလ််ာက္သည္. ေအးေအးေဆးေဆး နွဴတ္ခမ္းကိုက္ကာ ေလွ်ာက္သည္. အေတာ္ ေလွ်ာက္လာၿပီးေသာ ္တကၠစီတစ္စီးအ ေနာက္က လုိက္လာေလသည္ ခင္႕ေဘးတြင္ ရပ္သည္ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ ေၿပာသည္ အစ္မ ကားေပၚတက္ပါ က်ြန္ေတာ္ တစ္ေထာင္႕ငါးရာက်ပ္ၿဖင္႕႔ပို႕ပါမယ္ဟု ေတာငး္ေတာငး္ပန္ပန္ ေၿပာသည္ ဝမ္းနည္းေနေသာ ခင္သည္ စကားတစ္ခြန္းမ မေၿပာ ကားေပၚသုိ႕တက္ထုိင္သည ္ေနာက္ခန္းတစ္ကား ကို ဆြဲ ဖြင္႕ကာ ထုိင္သည ညာေမာင္းမ်ားၿဖစ္ရာကားေမာငး္သူ ေနာက္ခန္း ၿဖစ္သည္.

ထုိသူသည္ ေတာင္းပန္၏ အစကတည္းက က်ြန္ေတာ္ တစ္ေထာင္႕ငါးရာနဲ ဲ႕လုိက္မလုိ႕ပါ ဒါေပမဲ႕ က််ြန္ေတာ္တို႕က အလွည္႕နဲ႕ လုိက္တာမဟုတ္လား က်ြန္ေတာ႕အေနနဲ႕ ႀကားၿဖတ္ ေစ်းနဲ႕ လုိက္လုိ႕မရလုိ႕ပါ ဟု ၿပန္ေၿပာသည.္ ခင္သည္ ဘာမွွ် ၿပန္မေၿပာေခ်. ငုိမိမွာ စုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. အိမ္သုိ႕ၿပန္ေရာက္သည ္ခင္သည္ ဘာမွွ် မေၿပာ တစ္ေထာင္တန္ နစ္ရြက္ ကို ထုတ္က ာ ကားေမာငး္သူကို ရဳိရုိေသေသ ေပးသည္ ကားေပၚမွ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ဆင္းသည္. ေက်းဇဴးပါေနာ္ ဟု တုိးတိုးေၿပာသည္. ။

ခင္မငုိပါ. နားေထာင္သူမ်ား ငိုသြားႀကသည္။

စကာပူ ၁

စကာပူ ၁

 
ခင္ ရန္ကနု္မွစကာပူလာေသာေန႕သည္ အမွတ္တရေန႔ၿဖစ္သည္. လြန္ခဲ႕ေသာ decades က ၿဖစ္သည္. ေလယဥ္ကြင္းသုိ႕ ေရာက္သည္။မနက္ေစာေစာေလယဥ္လား ေန႔လည္ ေလယဥ္လား မမွတ္မိေတာ႔. မွတ္ိမိသည္ကေတာ႕ ဂ်ီေအာ္ဒါဒုိ ဂ်င္းေဘာငး္ဘီနင္႕ ဂ်ီေအာ္ဒါနုိ တီရွပ္ကေလးၿဖစ္သ္ည ခင္သည္ ရိုးလွသည္ ရိုးလွသည္ ဆုိ ေမာင္ကလည္းခင္႔ကကို မဆန္းေစခ်င္. ခင္ကိုယ္တုိင္ကလည္း ရုိးသည္ ခင္လွလွေလးမ်ား ဝတ္မိလွ်င္ ေမာင္က သူမ်ားႀကိဳက္မွာစုိးသည္ ထင္၏. ထင္တာပါဘဲေလ. ခင္ဒရမ္မာ မ်ားကို မယံုေစခ်င္.

ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဂ်င္းေဘာငး္ဘီနင္႕တီရွပ္နင္႕ခင္သည္ ပိုက္ဆံအိတ္ပါးပါးေလးသာ ပါ၏. purse ေပါ႕ အစိမ္းသံဳးရာခန္႕ပါသည္ ဒါေတာင္ ဖြက္ၿပီး ယူလာရသည္ ထင္သည္ ယခု ဟုတ္လား ပါလား ဒါဆုိ ဖမ္းမယ္ဆုိလွ်င္ေတာ႕ အဲ ဟုိတံုးက ေၿပာတာ ညာေၿ႔ပာတာပါ ဟု ေၿပာရမည္ အစိမ္းကို တရားဝင္ ကိုင္္ေဆာင္ခြင္႕မရွိဘူးမဟုတ္လား ဟုိေခတ္က။

ေလယဥ္ပ်ံေပၚတက္မွ သက္ၿပငး္ခ်နုိင္သည္ ေလယဥ္ပ်ံေပၚ တက္ရံုမကေသး ေလယဥ္ႀကီးထြက္မွာ ေအာ္ ငါေသခ်ာေပါက္ ၿမန္မာၿပည္ကေန စကာပူကုိ ေလယဥ္ႀကီးစီးရၿပီ ဟဟု သက္ၿပငး္ခ်ိနိုင္သည္. ဟုိဟုိဒီဒီသိတိတ္မစားနုိင္ ေလယဥ္ၿပဳတင္းေပါက္ကိုရေအာင္ေရြးသည္ ေတာသာ မဟုတ္လား. ေတာသားတုိငး္ ေလယဥ္ၿပဳတင္းေပါက္ကို ေရြးသည္ ဟု မဆုိလုိ ယခုေတာ႕ ေလ််ာက္လမ္းေဘးကုိသာ ေရြးေတာ႕သည္ ထုိတံုးက ေလယဥ္ေပ႔ၚသုိ႕ ကားမ်ားၿဖင္႕ သံဳးေခါက္ခန္႕ဆြဲေပးသည္ tube မရွိေသးေခ်. ေနာက္ဆံုး ကားနဲင္႕မွ လိုက္သည္ ၿဖည္းၿဖည္းတက္သည္ ၿမန္မာၿပည္ႀကီးကို ဝေအာင္ႀကည္႕သည္ ေတာ္ေတာ္နဲ႕ၿပန္ေရာက္မွ မဟုတ္ဘူးဟု ဝမ္းနည္သလုိၿဖစ္သည္။
ေလယဥၤေပ်ၚမွ ဆငး္ေသာ အနည္းငယ္အားငယ္သလုိၿဖစ္သလုိၿဖစ္ေသာလည္း ေမာင္က အဂၤလိပ္လုိဖတ္တတ္တယ္မဟုတ္လား အဂ္လိပိုလုိ ဖတ္ၿပီး ထြက္ေပၚက္ရွာခဲ႕ဆုိေသာ္ လဝကသုိ႕ေရာက္လာသည္ white card ၿဖည္႕ရသည္ ၿပည္တြငး္ၿဖစ္ ေဒါက္ဖိနိပ္နင္႕ ဂ်ငး္ပန္နင္႕ ေတာသားရုပ္ကေလးကုိ လဝကသည္ show moeny ေတာငး္ ၏. အစိမ္းသံုး၇ာၿပလုိက္သည္ စိတ္ညစ္သြားပံဳေပၚသည္ နစ္ပါတ္ေနခြင္႕ေပးေလ၏ သူမ်ားေတြ ဆုိ တစ္လ ေတြ ဘာေတြ ရသည္. ေမာင္သည ္လာႀကိဳသည္။ လုပ္ငနး္ခြင္မွ တကၠစီနင္႕ေၿပးလာကာ ႀကိဳသည္. လက္ခေလးကို တယုတယ ဆြဲသည္. အို. stay အတြက္ စိတ္မညစ္ပါနဲ႕ ထပ္တုိးရတာဘဲ ဆုိ၏. ဘာပစည္းမွ မပါေလရာ ၁၀ နစ္ထပ္ကားႀကီးနင္႕ ေလယဥ္ကြင္းမွ ကလန္းမန္းတီသုိ႕ အႀကာႀကီး စီးကာ sight seeing ၿပသည္ တရုတ္တန္းဘက္ မွ ဟုိဘက္ဒီဘက္မွ ၿဖတ္သည္ လြန္ခဲ႕သာ decades က ဆုိေတာ႕လဲ နဲနဲေတာ႕ အေဟာငး္ေလးေတါ က်န္ေသးသည္. ေမာင္တုိ႕စကာပူတရုတ္တန္းကလည္းငါတုိ႕တရုတ္တန္းက်ေနတာဘဲ ဆူိေသာ အားမရ ေနာက္ေန႕မွ ေအာ္ခ်တ္လိုက္ၿပမည္ ဆုိသည္။

ကလန္းမန္းတီးမွ ယခု ၿဖဳိေတာ႕မည္ ဆုိကာ လူေနခြင္႕ဖယ္လုိက္ေသာ အရပ္သည္ ခင္ေနခဲ႕ေသာ အရပ္ေဒသညၿဖစ္သည္ နစ္အေတာ္ႀကာၿပ ီၿဖစ္ရာအနည္းငယ္ ေဟာင္းသည္ ခင္သည္ အံႀသသြားသည္ ဟင္ ေရေလာငး္ အိမ္သာနဲ႕ပါလား fun လဲမပါဘူးတုိ႕ ကြန္ပလိန္႕လုပ္သည္. ေမာင္သည္မေက်နပ္ေခ်. ထုိအရပ္ေဒသည္ ယခု တစ္လလွ်င္ နစ္ေေထာင္သံုးေထာင္ ခ်ီေသာ အရပ္ၿဖစ္သည္. အိမ္မ်ားလည္းမဖ်က္ေသးေသာ လည္ လူမေနေတာ႕ေခ်. AYE ေဘးေတြင္ တကကစီၿဖတ္က လွည္႕ႀကည္႕ မိသည္. လြမ္းစရာပါေပ